KESER ITALIA: Azienda Produttrice di Materiali Speciali per l'Industria Ceramica